17. Hukuk Dairesi         2019/4816 E.  ,  2020/6983 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili ile davalı … vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

– K A R A R –

Davacı vekili; davalı … Bankasının … Şubesinden konut kredisi kullanan müvekkilinin konutu ile ilgili olarak krediyi kullandıran Ziraat Bankası ve DASK tarafından DASK sigortasının süresinin bittiğinin haber verilmemesi nedeniyle … ilinde meydana gelen depremler sebebiyle oluşan zararının DASK tarafından karşılanmadığını, müvekkilinin bu nedenle oluşan zararının karşılığı olarak Ziraat Bankası ve DASK’tan 10.000,00 TL maddi ve 5.000,00 TL manevi tazminatın müşterek ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalılar vekilleri; davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, davacının maddi ve manevi tazminat talebinin reddine, karar verilmiş, hükmün davacı vekilince temyizi üzerine, Daire’nin 2015/17320 Esas 2018/6364 Karar sayılı ilamında özetle “…Somut olayda, (her ne kadar DASK sigortasını yapan başka bir sigorta şirketi olsa da) davalı Bankanın, zorunlu olan bu sigortanın da yenilenmesi için davacıya bilgilendirme yapması gerekmekte olup bu yükümünü yerine getirmediğinden ötürü kusuru bulunmaktadır. Ne var ki davacı sigortalının da, zorunlu olan DASK sigortasının süresinin dolup dolmadığını takip etme ve sigortayı yeniletme konusunda kendisine düşen özen yükümlülüğünü yerine getirmediğinden müterafık kusuru vardır. Bu durumda mahkemece, açıklanan bu maddi ve hukuksal olgular göz önüne alınarak, hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi isabetli olmamıştır.” şeklindeki gerekçesi ile karar bozulmuş, Mahkemece bozmaya uyulmasına karar verilerek yapılan yargılama neticesinde tüm dosya kapsamına göre,
davacının maddi ve manevi tazminat davasının, davalı DASK bakımından esastan reddine, davacının, maddi tazminat davasının davalı … bakımından ıslah edilmiş haliyle kabulüne, 37.374,45 TL tazminatın 23/10/2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte bu davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacının manevi tazminat davasının davalı … bakımından esastan reddine, karar verilmiş; hüküm, davacı vekili ile davalı … vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, davacı vekili ile davalı … vekilinin yerinde olmayan tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda yazılı 54,40 TL onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, aşağıda dökümü yazılı 1.959,20 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı …’ndan alınmasına, 12/11/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: www.yargitay.gov.trÖnceki İçerikKDV’nin davalıdan tahsilinin de hüküm altına alınması gerekir.
Sonraki İçerikÖdenmemiş Fazla Çalışma Ücreti Alacağı Zamanaşımına Uğramış Olsa da İşçi Yönünden Haklı Fesih Sebebi Oluşturur
Avatar photo
İstanbul'da doğdu. Sevim Hukuk Bürosu'nun kurucusudur. İki dönem İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Merkezinin başkanlığı görevini yürütmüştür. Üç dönem İstanbul Barosunu temsilen Barolar Birliği delegeliği yapmıştır. IPTV derneği hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyelik görevinde bulunmuştur.Halen İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu üyesidir. Bilişim Hukuku, E-Ticaret Hukuku, Sigorta Hukuku, Şirketler Hukuku, İş Hukuku alanlarında çalışmalarını yürütmekte olup hukuk alanında yazılar yazmaktadır. Bir çok üniversitede sertifika programında eğitim vermektedir. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yüksek lisansını tamalamış, 2021 yılında doktora eğitimini tamamlamıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz