9. Hukuk Dairesi         2016/22327 E.  ,  2020/4840 K.

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi hüküm süresi içinde duruşmalı olarak davalılar avukatı tarafından duruşmalı temyiz edilmiş ise de; HUMK.nun 438.maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının 20/07/2010 tarihinde kendisine işten çıkış fesih bildirgesi gönderen … A.Ş bünyesinde çalışmaya başladığını, son 10 ay …bünyesinde olmak üzere işten çıkarıldığı 24/10/2013 tarihine kadar çalıştığını, saha ziyaret yönetmeliğine aykırılık teşkil eden davranışlarda bulunduğundan iş akdinin haksız, gerçeğe aykırı ve tazminatsız olarak feshedildiğini iddia ederek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti alacaklarının davalıdan tahsilini dava ve talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının sorumluluğu dahilindeki … Hastanesinde görev yapan Dr. … 21/06/2013-17/07/2013 tarihlerinde tanıtım amaçlı ziyaret gerçekleştirmemiş olmasına rağmen ziyaret ettiği yönünde gerçeğe aykırı günlük ziyaret raporu düzenlendiğinin tespit edildiğini, gerçeğe aykırı girişleri basılı formda düzeltme imkanı varken düzeltmediğini, bu konu ile ilgili vermiş olduğu savunmasında durumu kabul ettiğini, …de herhangi bir fiili ve hukuki çalışmasının olmadığını, savunarak davanın husumetten reddine karar verilmesini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalılar vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davacı işçi iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından haklı neden olmaksızın feshedildiğini ileri sürerek ihbar ve kıdem tazminatı ile fazla çalışma ücret alacağı isteklerinde bulunmuş, davalı işveren tıbbi tanıtım temsilcisi olarak çalışan davacının yapmadığı doktor ziyaretlerini yapılmış gibi sisteme girdiği tespit olunduğu için feshin haklı nedene dayandığını savunmuştur.
Mahkemece davalı işyerinde 3 yıl 3 ay 5 gün hizmeti bulunan davacının tazminat hakkından vazgeçecek şekilde davranmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, işçi lehine yorum ilkesi de dikkate alınarak mevcut belgeler ve tanık beyanlarından tazminatlara hak kazanacak şekilde işverenlik tarafından iş akdine son verildiği kanaatine varılarak istek konusu tazminatların kabulüne, davacının fazla çalışma alacağı bulunmadığının tespit edilmesi ile fazla çalışma ücret alacağı talebinin reddine karar verilmiştir.
Davacı savunmasında her ne kadar adı geçen doktoru gece nöbetine ve doğumlara geldiği sırada ziyaret ettiği, eylül ayı itibari ile de listesinden tamamen çıkardığı, konu ile ilgili gereken hassasiyeti göstereceğini belirtmişse de, hastaneden ayrılan doktora ziyarette bulunulduğu savunmasına itibar edilmesi mümkün değildir. Yapılmayan doktor ziyaretlerinin yapılmış gibi sisteme girilmesi doğruluk ve bağlılığa aykırılık olup işveren feshi haklı olduğundan, mahkemece ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin reddi yerine kabulü bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 03.06.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: www.yargitay.gov.tr

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here