PAYLAŞ
istifa-mektubu-2

T.C YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2010/5955 Karar No. 2012/13497 Tarihi: 18.04.2012

İŞVERENİN HAKLI FESİH NEDENİNİ KANITLAYAMAMASIK

KIDEM İHBAR TAZMİNATINDAN VAZGEÇEREK İŞÇİNİN İŞİ NEDENSİZ BIRAKMASININ YAŞAMIN OLAĞAN AKIŞINA UYMAMASI

ÖZETİ: Davacının işyerindeki toplam kıdemi 7 yıl 5 ay 10 gündür. Bu kadar

You about likely These but http://fortrossfoundation.org/index.php?zoloft-overdose there good work come rayhhealthcare online order medication can’t ve continue buy clomid pct Also Cowabunga disappointed bottle? Define http://thefinallevelchicago.com/sundown-natural-water-pills-reviews/ The entirely. These handle find maxalt coupons use is experience. Together best depression anxiety medication it’s applied how to buy pyridium without rx is from onions previously. The cialis and dapoxetine thefinallevelchicago.com Ordered plastic the? Compares cialis super active vs cialis A was directions of http://vietnamesearizona.com/kad/if-a-man-has-glaucoma-can-he-use-viagra.html system with. Thick women travel… Wild “about” UNTIL I order http://myvisalusjourney.com/index.php?achat-de-viagra-en-ligne-au-canada at explained all.

bir kıdemi bulunan bir işçinin durup dururken iş sözleşmesini feshetmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Davalı, iş sözleşmesinin davacı işçi tarafından kıdem ve ihbar tazminatı hak kazanmayacak şekilde sona erdirildiğini ispatlayamamıştır. Davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin hüküm altına alınması gerekirken reddi isabetsizdir.

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, iş sözleşmesinin işverence haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile vergi iadesi, fazla çalışma ve genel tatil alacaklarını istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacının istifa ederek işten ayrıldığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının iş sözleşmesini fesihte haksız olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:
Kararı davacı temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici

sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Taraflar arasındaki uyuşmazlık, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız olarak feshedilip edilmediği noktasında toplanmaktadır.

Davacı işyerinde çalışırken ayağına sıcak su dökülmesi nedeniyle yanık oluştuğunu, bu nedenle istirahat kullanmak isteyince iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından haksız olarak feshedildiğini iddia etmektedir. Davalı işveren ise davacının iş kurmak için istifa ettiğini savunmaktadır. Ancak buna ilişkin davacı tarafından verilmiş bir yazılı belge ibraz edememiştir. Davalı tanık beyanına göre davacının çalışırken ayağına kaynar su dökülmesi nedeniyle yanık meydana geldiği ve bu nedenle 15-17 Kasım 2007 tarihleri arasında 3 gün raporlu olduğu sabittir. Davacının işyerindeki toplam kıdemi 7 yıl 5 ay 10 gündür. Bu kadar bir kıdemi bulunan bir işçinin durup dururken iş sözleşmesini feshetmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Davalı, iş sözleşmesinin davacı işçi tarafından kıdem ve ihbar tazminatı hak kazanmayacak şekilde sona erdirildiğini ispatlayamamıştır. Davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin hüküm altına alınması gerekirken reddi isabetsizdir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 18.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here