T.C YARGITAY 
11.Hukuk Dairesi 
Esas: 2018/ 4514 
Karar: 2018 / 6607 
Karar Tarihi: 23.10.2018


Davacı vekili; davacının alacağı nedeniyle … Asansör İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. aleyhine ilamsız icra takibi başlatıldığını, borçlu şirketin ticaret sicilinden terkin edildiğini belirterek … Asansör İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihyasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının şirketin ihyası talebine ilişkin olarak bir itirazlarının bulunmadığını, müvekkilinin davada yasal hasım olduğunu, müdürlüklerinin davanın açılmasına bilerek sebebiyet vermediğini savunarak davanın reddini istemiştir.

İlk Derece Mahkemesince, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; ihyası istenen … Asansör İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin …’nın geçici 7. maddesi kapsamında ticaret sicilindeki kaydının terkin edildiği, davacı alacaklı tarafından borçlu … Asansör İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. aleyhine toplam 1.451,47 TL alacağın tahsili talebi ile icra takibi başlatıldığı, davacı kurumun anılan şirketten alacağının tahsili için icra takibi yapması ve taraf teşkilini sağlayıp alacağını tahsil etmesi için şirketin yeniden Ticaret Sicil Müdürlüğüne kaydının yapılmasında davacının hukuki yararı bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, karara karşı davacı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuş, … Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi’nce istinaf başvurusunun HMK’nın 353/1-b.2. maddesi gereğince kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının yargılama giderleri yönünden kaldırılmasına ve yargılama giderlerinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiştir.

Kararı, davalı temyiz etmiştir.

İlk Derece Mahkemesince verilen karara yönelik olarak davalı yanca yapılan istinaf başvurusu üzerine HMK’nın 355 vd. maddeleri kapsamında yöntemince yapılan inceleme sonucunda Bölge Adliye Mahkemesince esastan verilen nihai kararda, dosya kapsamına göre saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kurallarına aykırı bir yön olmadığı gibi HMK’nın 369/1. ve 371. maddelerinin uygulanmasını gerektirici nedenlerin de bulunmamasına göre usul ve yasaya uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.

Sonuç: Yukarda açıklanan nedenlerle, davalının temyiz isteminin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK’nın 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA, HMK’nın 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, temyiz harcı davalıdan peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 23/10/2018 tarihinde kesin olarak oybirliği ile karar verildi.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here