14. Hukuk Dairesi         2016/15444 E.  ,  2020/3651 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 03/08/2010 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil, tazminat talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 03/10/2012 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
_ K A R A R _
Dava, taşınmaz satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil, ikinci kademede tazminat istemine ilişkindir.
Davacı vekili; davalıların murisi …’ın … 2. Noterliği’nin 13.08.2004 tarihli 4037 yevmiye No’lu gayrimenkul satış vaadi
sözleşmesi ile murisi adına kayıtlı 179 ada 21 parsel sayılı taşınmazdaki irsen ve teselsülen intikal eden hak ve hisselerini müvekkiline sattığını, bedeli de ödenerek teslim edildiğini belirterek dava konusu taşınmazlarda davalıların murisi …’dan miras yolu ile intikal eden hak ve hisselerinin iptali ile davacı adına tescilini, ikinci kademede de satış vaadi sözleşmesinde belirlenen bedelin reel değerini istemiştir.
Davalılar, dava konusu taşınmazın iştirak halinde mülkiyet halinde bulunduğunu, iştirak çözümlenmeden tapu devri yapılamayacağını ileri sürerek davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, davacının davasının iştirak halinin çözülmemiş olması nedeniyle reddine karar verilmiştir.
Hükmü davacı vekili temyiz etmiştir.
6100 sayılı HMK’nin 297. maddesinin 2. fıkrası gereğince; hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir.
Somut olayda mahkemece, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 297/2. maddesi hükmüne aykırı şekilde davacının ikinci kademede tazminat istemine ilişkin olumlu veya olumsuz bir karar verilmemesi doğru görülmemiş, bu sebeple hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı- karşı davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatıranlara iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.06.2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Kaynak: www.yargitay.gov.tr

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here