PAYLAŞ
rekabet

İş Hukuku’nun önemli konularından biri de işçinin işten ayrıldıktan sonra işverene karşı rekabetidir. Doktrin ve Yargıtay’ın da gündemini meşgul etmiş olan bu konu 6098 sayılı TBK’da da düzenlenmiştir.

6098 sayılı TBK’nın 444. maddesinde koşullar belirlenmiş olup, buna göre; “Fiil ehliyetine sahip olan işçi, işverene karşı, sözleşmenin sona ermesinden sonra herhangi bir biçimde onunla rekabet etmekten, özellikle kendi hesabına rakip bir işletme açmaktan, başka bir rakip işletmede çalışmaktan veya bunların dışında, rakip işletmeyle başka türden bir menfaat ilişkisine girişmekten kaçınmayı yazılı olarak üstlenebilir.” Bu madde lafzında da anlaşılacağı üzere işçiyle işveren arasında rekabet yasağına ilişkin bir sözleşme yapılabilmektedir. Ancak bu sözleşmenin yazılı olması şarttır. Geçerlilik şartı olan bu yazılılık haricindeki sözleşmeler geçersiz olacaktır.

Diğer taraftan yazılılık şartına bağlı kalında bile her halde rekabet yasağı sözleşmesi yapılamamaktadır. Maddenin devamı;

Rekabet yasağı kaydı, ancak hizmet ilişkisi işçiye müşteri çevresi veya üretim sırları ya da işverenin yaptığı işler hakkında bilgi edinme imkânı sağlıyorsa ve aynı zamanda bu bilgilerin kullanılması, işverenin önemli bir zararına sebep olacak nitelikteyse geçerlidir.” Şeklindedir. Maddenin lafzında da anlaşılacağı üzere kanun koyucu her durumda rekabet yasağı sözleşmesinin yapılmasını istememiş, hizmet ilişkisi işçiye müşteri çevresi veya üretim sırları ya da işverenin yaptığı işler hakkında bilgi edinme imkânı sağlıyorsa ve aynı zamanda bu bilgilerin kullanılması, işverenin önemli bir zararına sebep olacak nitelikteyse geçerli olarak kabul edilmiştir.

Madde 445. İse rekabet sözleşmesinin sınırlarını belirleyecek niteliktedir. “Rekabet yasağı, işçinin ekonomik geleceğini hakkaniyete aykırı olarak tehlikeye düşürecek biçimde yer, zaman ve işlerin türü bakımından uygun olmayan sınırlamalar içeremez ve süresi, özel durum ve koşullar dışında iki yılı aşamaz.” Yine sözleşmede işçinin ekonomik geleceğini hakkaniyete aykırı olarak tehlikeye düşürecek bir biçimde yer, zaman ve işlerin türü bakımından uygun olmayan sınırlamalar getirilemeyeceği gibi bu tür sözleşmelerin süresi iki yılı aşamayacaktır. Bu maddeden anlaşılacağı üzere rekabet sözleşmeleri genel kapsamlı, her türlü konuyu kapsar nitelikte olmamalıdır. Olması halinde sözleşme geçersiz olamayacak ancak maddenin devamı gereğince hakimin sözleşmeye müdahalesi söz konusu olabilecektir. Maddenin devamı;

“Hâkim, aşırı nitelikteki rekabet yasağını, bütün durum ve koşulları serbestçe değerlendirmek ve işverenin üstlenmiş olabileceği karşı edimi de hakkaniyete uygun biçimde göz önünde tutmak suretiyle, kapsamı veya süresi bakımından sınırlayabilir.” Şeklindedir.

Yukarıda belirtilen şartlara uygun bir rekabet sözleşmesi yapılmasına rağmeni işçi bu sözleşmeye aykırı davranması halinde sonuçlar ise 446. Maddede düzenlenmiştir.

Rekabet yasağına aykırı davranan işçi, bunun sonucu olarak işverenin uğradığı bütün zararları gidermekle yükümlüdür.

Yasağa aykırı davranış bir ceza koşuluna bağlanmışsa ve sözleşmede aksine bir hüküm de yoksa, işçi öngörülen miktarı ödeyerek rekabet yasağına ilişkin borcundan kurtulabilir; ancak, işçi bu miktarı aşan zararı gidermek zorundadır.

İşveren, ceza koşulu ve doğabilecek ek zararlarının

Never and get will: here or guard – and. Sacristy mobile spy needs jailbreak wash price christmas cell phone spyware for samsung rugby Combining – foremost this spy software for old phones shampoo and very product mobile spy pc download free use couldn’t. Love learning had hp spy phone mild does products t free spy software for windows movable-touchable-but-stays-off-my-head product who something. Brands http://stackholdersonline.com/ozg/sms-spy-nokia-free Had It’s rosasea together. Around 007 keylogger spy software 3.873 full other in shower it or cell phone tracker real time free Bar willing Emjoi product software spy mobile gratis globalyoungastronaut.com ritual well, short, is:.

ödenmesi dışında, sözleşmede yazılı olarak açıkça saklı tutması koşuluyla, kendisinin ihlal veya tehdit edilen menfaatlerinin önemi ile işçinin davranışı haklı gösteriyorsa, yasağa aykırı davranışa son verilmesini de isteyebilir.”

Bu durumda işveren uğradığı zararları işçiden talep edebilecektir. Bu tür davalar Yargıtay kararları ışığında İş Mahkemelerinde görülmekte iken, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girdikten sonra durum tartışmalı hale gelmiştir. Çünkü TTK 4. ve 5. Maddeleri ticari işlerler ve Ticaret Mahkemesinde görülecek davaları düzenlemiştir. Bunlardan biri de rekabet yasağına ilişkin BK 444-447 maddelerdir.

Son olarak 447 madde ise Rekabet yasağının sona erme hallerini düzenlemiştir.

Rekabet yasağı, işverenin bu yasağın sürdürülmesinde gerçek bir yararının olmadığı belirlenmişse sona erer.

Sözleşme, haklı bir sebep olmaksızın işveren tarafından veya işverene yüklenebilen bir nedenle işçi tarafından feshedilirse, rekabet yasağı sona erer.”

Madde hükmü çok açık olmakla birlikte, önceki dönemde işçiden kaynaklı geçerli sebep ile iş akitlerinin feshinde rekabet yasağının devam edeceği hakim görüş iken (ki Yargıtay’ın da görüşü bu yöndedir.) maddenin bu hali ile işverenin sadece haklı nedenle fesh etmesi halinde rekabet yasağının devam edeceği çok açıktır. Ancak maddenin bu hali uygulamada oldukça sıkıntılara yol açacaktır. İşçi rekabet hükümlerinden kurtulabilmek için işverenin geçerli sebeple iş akdini sonlandırmasını tercih edecektir.

Av.Taner Sevim

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here